MAS Bohumínsko

MAS

Evropský zemědělský fond

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.
Program rozvoje venkova
Program rozvoje venkova.
Facebook

Místní akční skupina Bohumínsko – zájmové sdružení právnických osob zde vyhlašuje v souladu s projektem Příprava ISÚ MAS Bohumínsko, schváleným Státním zemědělským intervenčním fondem v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření II.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění, 1. tréninkovou výzvu pro žadatele k předkládání projektů/výběrové řízení.

 

Termín vyhlášení výzvy: 31. prosince 2013

Vymezení předmětu měkké akce:

Aktivity směřující ke zvýšení informovanosti obyvatel MAS Bohumínsko o existenci a působení Místní akční skupiny Bohumínsko, jejího zviditelnění a propagaci. Hlavním cílem těchto aktivit je kromě propagace MAS prohloubení širší spolupráce a aktivního přístupu obyvatel k dění na území MAS Bohumínsko.

K čemu slouží tréninková výzva?

Pomocí tréninkové výzvy si místní partnerství vyzkouší výběr v praxi, kdy aplikuje nastavené postupy a organizační struktury na výběr partnera propagační akce. Při tréninkové výzvě se místní partnerství učí realizovat otevřené a transparentní výběrové řízení a ověří si nastavení své implementační struktury. Na těchto měkkých akcích propaguje místní partnerství svoji činnost.

Měkkou akcí je akce, která přináší především nemateriální hodnoty veřejnosti a spočívá ve vytváření zejména nehmotných výstupů. Hlavní náplní měkké akce jsou aktivity zaměřené na veřejnost, jako například společenské akce, semináře.

 

Dotazy a odpovědi k výzvě:

Dotaz 1 (9.1.2014):

Mám dotaz k dotační výzvě tzv. měkkých akcí. Společnost BOSPOR, která provozuje Adventure golf uspořádá v roce 2014 sérii golfových turnajů ukončených na závěrečném turnaji v měsíci říjnu. Je možné požádat o podporu na uhrazení části nájmu  hracích ploch na celou sérii turnajů? Série turnajů bude zahájena před 4. květnem 2014 a BOSPOR spol.s r.o. jako organizátor garantuje udržitelnost projektu, tj. dokončení celého plánovaného seriálu turnajů  do konce října 2014.

Odpověď 1 (11.1.2014):

Série aktivit pochopitelně může přesahovat datum 4. května 2014, ale uznatelnými náklady z pohledu poskytnutí dotace mohou být pouze výdaje vynaložené před tímto datem, které se ovšem musí vztahovat pouze k aktivitám uskutečněným do 4. května.

 

Dotazy 2 (15.1.2014) a odpovědi 2 (16.1.2014):

1. Když DDM bude partnerem, můžeme mu zaplatit za pronájem?

Ano, platba za uznatelné výdaje může být provedena i partnerům projektu.

2. Můžeme zaplatit Maryšce za pronájem pro dílčí schůze?

Uznatelným nákladem projektu je pronájem, který musí být doložen proplacenou fakturou a musí být v přímé souvislosti s realizací projektu. Vpraxi tzn., že již z textu projektu, harmonogramu apod. musí být jasné, že tento náklad je nezbytnou součástí realizace projektu.

3. Daruje město nějaké ceny (plavenky, vstupenky na golf, do kina, na bruslák atd.) a propagační materiály pro účastníky soutěže?

Ceny do soutěží formou daru si musí předkladatel projektu zajistit sám, MAS tyto ceny neproplácí. Propagační materiály budou ze strany MAS dodány na každou zrealizovanou akci v závislosti na její povaze.

4. Kam započítat dopravu a služby pro projektový tým, když budeme akci zařizovat?

Doprava ve smyslu cestovného zaměstnancům a služby neuvedené v uznatelných nákladech není možné fakturovat MAS. Uznatelné náklady jsou v souladu s metodikou Státního zemědělského intervenčního fondu pro tréninkovou výzvu a z tohoto důvodu není možné proplácet jiné typy nákladů

5. Je nějaká odměna pro členy realizačního týmu?

Odměna je možná pouze formou uznatelných nákladů (lektorné, honoráře)

6. Kam napsat materiálové náklady

Materiálové náklady nejsou uznatelným nákladem v rámci této výzvy

7. Pokud bychom chtěli dát cenu za vítězství něco co nemůže dát město a je to třeba koupit, kam to započítat?

Ceny do soutěží nejsou uznatelným nákladem v rámci této výzvy

8. Kdo je přesně účinkující. Je to i ten co se podílí na realizaci akce – členové projektu tzv. přípravná fáze, nebo jen ten co bude aktivní přímo při té soutěži – tzv. realizační fáze: pro nás je to ten dohled a porota?

Účinkující je osoba, která je aktivní při daném představení, soutěži. Tato skutečnost vyplývá z definice pojmu honorář a to: „odměna za výkon svobodného povolání nebo duševní činnosti“

Dotazy 3 a odpovědi (17.1.2014):

1. Jaký je rozdíl mezi lektorem a účinkujícím? Můžete uvést příklad?

Lektorné je fakturováno na základě faktury za určitý proces „učení“. Tzn. lektor většinou přednáší, má posluchače např. beseda na škole, kurz, školení atd. Účinkující si fakturují ve většině případů honorář – jako příklad můžeme uvést např. divadelní představení, koncert apod.

2. Můžou si lektoři do honoráře započítat i čas pro přípravu lektorování akce, nebo pouze přímé lektorování akce?

Čas na přípravu je samozřejmě součástí lektorování. U tohoto bodu je nutné zdůraznit, že jak lektorné, tak honorář musí být FAKTUROVÁN – jedná se o službu! Tzn. není možné účtovat lektora/lektorné na základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti. Nemůže jít o mzdový náklad!

Dotaz 4 (27.1.2014, 12,56 hod.) a odpověď (28.1.2014):

Musí partner projektu doložit Čestné prohlášení o bezdlužnosti?

Partner čestné prohlášení dokládat nemusí.

Dotazování dle pravidel výzvy je uzavřeno.

 

Komise pro otevírání obálek 1. tréninkové výzvy zasedala 31.1. 2014 od 13,05 hodin.

Nabídky podalo 7 žadatelů.

Seznam doručených nabídek – 1. tréninková výzva MAS Bohumínsko:

Žadatel / Název projektu / Podáno (datum/čas)

1. SDH Doubrava / Nákup projektorů / 29.1. 2014 / 14,48

2. ZŠ a MŠ Aloise Jiráska Dolní Lutyně / Sport nás sbližuje / 29.1. 2014 / 16,30

3. ALMA MATER o.s. Bohumín / Ženy benátské / 30.1. 2014 / 11,20

4. Občanské sdružení AVE Petrovice u Karviné / Navazování spolupráce organizací v rámci MAS Bohumínsko / 30.1. 2014 / 10,45

5. Občanské sdružení Sebastian Petrovice u Karviné / Zapoj se s MASkou / 30.1. 2014 / 10,45

6. SDH Rychvald Školení první pomoci a Přátelská Josefovská soutěž v požárním útoku / 31.1. 2014 / 11,15

7. O.s. Posejdon Dolní Lutyně – Věřňovice / Info o MASu / 31.1. 2014 / 12,15

31.1. 2014: Protokol o otevírání obálek naleznete v příloze. V termínu do 3.2. 2014 bude provedena kontrola formálního souladu podaných žádostí s Pravidly pro podání nabídek. Poté budou nabídky předány k posuzování dle hodnotících kritérií výběrové komisi. Společné zasedání výběrové komise a programového výboru je plánováno na 12. února 2014 od 15,30 hodin v Bohumíně, kde by také mělo padnout rozhodnutí o pořadí jednotlivých nabídek.

3.2. 2014: Během tří dnů byla provedena kontrola dodržení pravidel pro podávání žádostí (nabídek). Z dalšího hodnocení byly vypuštěny dvě žádosti (č. 1 a č. 7) zejména z důvodu nesplnění tématického zaměření projektu. Dne 3.2. 2014 byly rozeslány členům výběrové komise podklady k hodnocení projektů.

12.2. 2014: Proběhlo společné zasedání výběrové komise a programového výboru v Bohumíně. Po jednání výběrové komise a diskusi o zkušenostech z průběhu tréninkové výzvy schválil programový výbor komisí navržené pořadí pěti hodnocených žadatelů.

Soubory ke stažení

Výzva - finální verze.pdf Výzva - finální verze.pdf 567 kB
Příručka pro příjemce.pdf Příručka pro příjemce.pdf 608 kB
Limity cen pro služby.pdf Limity cen pro služby.pdf 477 kB
Hodnotící kritéria.pdf Hodnotící kritéria.pdf 482 kB
Formulář žádosti.doc Formulář žádosti.doc 132 kB
Formulář rozpočtu.xls Formulář rozpočtu.xls 24 kB
Cestné prohlášení o partnerství.doc Cestné prohlášení o partnerství.doc 80 kB
Cestné prohlášení bezdlužnost.doc Cestné prohlášení bezdlužnost.doc 75 kB
2014-01-31_Seznam nabídek_protokol o otevírání obálek_1.tréninková výzva.pdf 2014-01-31_Seznam nabídek_protokol o otevírání obálek_1.tréninková výzva.pdf 317 kB
2014-02-12 Zápis_výběrová komise.pdf 2014-02-12 Zápis_výběrová komise.pdf 224 kB
2014-02-12_Výsledky Tréninkové výzvy.pdf 2014-02-12_Výsledky Tréninkové výzvy.pdf 404 kB
QR Code